Kantata BWV 22 – Jesus Nahm Zu Sich Die Zwölfe


Przedstawiam wideo z zawartością  22 Kantaty Johanna Sebastiana Bacha. Poniżej  kliknij w link do okienka z tłumaczeniem w polskim przekładzie Armina Teske, a taki tytuł posiada kantata wg tłumaczenia prof. Mirosława Perza.

Jezus wziąwższy ich dwunaście

Jesus nahm zu sich die Zwölfe

1 . ARIOSO (T) + CHÓR
Tenor
„A wziąwszy ze sobą dwunastu rzekł do nich:”
Bas
„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co
napisali prorocy, wypełni się nad Synem
Człowieczym.”
CHÓR
„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i byio to
słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co
mówiono.”
2. ARIA (A)
Mój Jezu, pociągnij mnie za sobą.
Odejść stąd chcę, w cierpieniu Twym być z Tobą,
I do Jerozolimy pójść bym z Tobą chciał.
O, gdybym tylko dobrze znał
I śmierci Twej pojął znaczenie,
Znaleźć mógłbym pocieszenie.
3. RECYTATYW (B)
Mój Jezu, pociągnij mnie, a pobiegnę wtedy,
Choć jak uczniowie Twoi, tak krew i moje ciało
Nie pojmują tego, co Słowo Twoje oznaczało,
Bo tęsknią za światem, gdzie ludów czeredy.
A Tobie chcą, kiedyś już objawiony,
Budować zamek na Taborze, z drugiej zaś strony
Już na Golgotę i jej cierpienia
Nie chcą kierować swego spojrzenia.
Ach! ukrzyżuj w mej piersi zepsowanej
Naprzód świat ten i chęci zakazane,
A będę słowa Twe dobrze już rozumiał
I do Jerozolimy z radością kroczyć umiał.
4. ARIA (T)
Me wszystko we wszystkim, mój skarbie na wieki,
Ty odmień me serce i umysł kaleki.
Ty ciosem swym spraw,
Niech zginie co ciała chce trzymać się spraw.
A gdy me ciało już poskromione,
Pociągnij mnie w pokoju w Twoją stronę!

5. CHORAŁ
Uśmiercaj w nas, co złego,
By łaskaw nam był Bóg.
Człowieka zniszcz starego,
By nowy ożyć mógł
I wszystkie swe pragnienia
I myśli i życzenia
Powiązać z Tobą chciał.

O Baranku Boży,
Który gładzisz świata grzech,
Zmiłuj się nad nami!
O Baranku Boży,
Który gładzisz świata grzech,
Dajże nam swój pokój! Amen.

close
Jesus nahm zu sich die Zwölfe

BWV 22

Jezus wziąwższy ich dwunaście

1. Arioso T B e Coro

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

Tenor: A wziąwszy z sobą Jezus ich dwanaście rzekł im:

Bas (Vox Christi):
Oto wstępujemy do Jeruzalem a skończy się wszytko, co napisane jest przez proroki o Synie Człowieczym.

Chór:
A oni nic z tego nic nie zrozumieli, a było to słowo zakryte od nich a ni wiedzieli o czym mówił.
Łk 18:31

2. Aria A

Oboe solo, Continuo

Mój Jezu, do się zabierz mię,
Bom gotów jest, bo chcę ja stąd iść
Do Jeruzalem, do męki strasznej Twej.
Daj Bóg bym pojął dobrze to
Co z cirpień tych i zgonów chwil
Dla mej się pociechy dzieje.
Mój Jezus, do się zabierz mię
Bom gotów jest, bo chcę jak stąd do iść
Do Jeruzalem, do męki strasznej Twej.

3. Recitativo B

Violino I/II, Viola, Continuo

Mój Jezu, Bierz mię już a biegał będę.
Bo ciało, krew pojmuje nic a nic.
Jak ucznie Twoje też, co powiedziałeś im,
Bo tęskni im się świat,
Gromady ludu wszego,
I chcieli by z dwóch stron gdy już objawion jest
Budować mocny burg na Górze Tabor Tobie.
Golgoty wszakże Twej
Co cirpień kryje lik i poniżenia strach
Niezdolne oko dostrzec.
Ach, w zepsutej piersi mej
Ukrzyżuj przecie w pierw złościli tenże świat,
Wszetecznych uciech grzech,
A będę coś ty rzekł,
Rozumiał doskonale
I do Jeruzalem z tysiącem druhów pójdę.

4. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

O wszytko nad wszytkim wieczności tyś skarb,
Podtrzymaj me serce i zmieniaj mą myśl,
Kładź wszystko pokotem
Co ciału przeszkadza wyrzekać się siebie.
Lecz gdy już poskromiona poczuje się dość
To weźmie mnie w dosię wraz, w pokoje swój dom.

5. Choral

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

I śmierz nas dobrem swoim
I zbudź nas łaską twą.
A ludziom z dawien chorym
Już życie nowe spraw.
By tutaj, na tej ziemi
Swą myśl i ochoczość
I dzięki słali Ci.

Źródło tłumaczenia

close
Tłumaczenie wg prof. Mirosława Perza

Dodaj komentarz