BWV 6- Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi
Spis treści

Spis treści wpisu

Kategorie: Muzyka

Bleib bei uns denn es will Abend werden

Zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi

BWV 6 – kantata na Wielkanocny Poniedziałek opracowana na sopran, alt, tenor i bas, zespół wokalny, obój I+II, obój da caccia, smyczki i basso continuo

W opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii, którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia kompletnej listy 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza.

Materiały źródłowe użyte w tym opracowaniu pochodzą z Bachipedia.org oraz książki Tłumaczenia Kantat Jana Sebastiana Bacha Armina i Andrzeja Teske.

Do opracowania tej kantaty skorzystałem z opracowania profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Szymona Paczkowskiego

200 Kantat
200 Kantat Jana Sebastiana Bacha

Zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi

BWV 6 – Kantata Bleib bei uns, denn es will Abend werden / Zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi / Jana Sebastiana Bacha to głęboko poruszające dzieło muzyczne, które zostało skomponowane na potrzeby nabożeństwa luterańskiego.

Utwór ten, napisany na Poniedziałek Wielkanocny w 1725 roku, jest wyrazem duchowej refleksji nad kontrastem między światłem a ciemnością, wiarą a niewiarą, oraz zbawieniem a grzechem.

Tekst kantaty, oparty na anonimowym libretcie, rozpoczyna się od wersetu z Ewangelii Łukasza, w którym dwaj uczniowie proszą nieznajomego, by pozostał z nimi, gdyż zbliża się wieczór.

Zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi

W trzeciej części znajdują się dwie strofy z hymnu Filipa Melanchtona “Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ” oraz jego druga strofa autorstwa Nikolausa Selneckera.

Kantata kończy się drugą strofą hymnu Marcina Lutra “Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort”. Temat utworu, wywodzący się z ewangelicznej sceny, to błaganie o światło w sytuacji zagrażającej ciemności. Bach skonstruował kantatę w sześciu ruchach, z instrumentacją obejmującą oboje, smyczki i basso continuo.

BWV 6 – Bleib bei uns denn es will Abend werden

Rozbudowany chór otwierający jest ukształtowany na wzór francuskiej uwertury i został porównany do “Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine”, ostatniego chóru z Pasji według św. Jana Bacha.

Historia i tekst kantaty są ściśle związane z rokiem 1723, kiedy to Bach został mianowany kantorem w Lipsku, gdzie odpowiadał za muzykę w czterech kościołach oraz za szkolenie i edukację chłopców śpiewających w chórze Thomanerchor.

BWV 6  – Zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi | Nieco historii

Objął stanowisko w połowie roku liturgicznego, w pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej. W pierwszych dwunastu miesiącach swojej pracy Bach postanowił skomponować nowe utwory na niemal wszystkie wydarzenia liturgiczne, znane jako jego pierwszy cykl kantat.

W kolejnym roku kontynuował to zadanie, komponując kantaty chorałowe oparte na luterańskich hymnach. Format kantaty chorałowej utrzymał do Niedzieli Palmowej 1725 roku, ale potem powtórzył wcześniejszą kantatę wielkanocną “Christ lag in Todes Banden” (BWV 4) w Niedzielę Wielkanocną, a na drugi dzień Wielkanocy napisał “Bleib bei uns, denn es will Abend werden” jako pierwszą kantatę w tym cyklu, która nie była kantatą chorałową.

Zmiana ta mogła być spowodowana utratą librecisty. Przypisane czytania na ten dzień świąteczny pochodziły z Dziejów Apostolskich, kazania Piotra (Dz 10:34–43), oraz z Ewangelii Łukasza, drogi do Emaus (Łk 24:13–35). Bach wykorzystał tekst anonimowego poety, który już wcześniej dostarczał libretta do jego pierwszego cyklu.

Poeta wykorzystał werset 29 z Ewangelii Łukasza jako punkt wyjścia: dwaj uczniowie proszą nieznajomego, którego spotkali w drodze, aby został z nimi, ponieważ zbliża się wieczór.

BWV 6 – OMÓWIENIE KANTATY DR. HAB. SZYMON PACZKOWSKI

Kantatę BWV 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden (Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi) skomponował Bach na Wielkanocny Poniedziałek 2 kwietnia roku 1725 i też tego dnia wysłuchano jej podczas porannego nabożeństwa świątecznego w kościele św. Tomasza. Kolejne wykonanie dzieła miało miejsce prawdopodobnie 13 kwietnia 1727 roku. Wiadomo też o dwóch późniejszych jego prezentacjach, ale dat tych wznowień nie udało się dotychczas ustalić.

Przepisanymi czytaniami z Pisma św. na drugi dzień świąt Wielkiej Nocy były w Lipsku z czasów Bacha ustęp z Dziejów Apostolskich – przemowa Piotra przed nawróconym setnikiem Korneliuszem (Dz 10,34-43) oraz fragment z Ewangelii Łukaszowej o spotkaniu dwóch uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem w drodze do Emmaus (Łk 24,13-35).
Nie wiadomo kim był autor libretta Bachowskiej kantaty.

Rozpoczął on swój tekst cytatem z Pisma św. – wersem 29 ze świątecznej perykopy: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi”. Tymi emocjonalnymi słowami dwaj uczniowie Chrystusa – niejaki Kleofas (jego żona wedle św. Jana Ewangelisty była siostrą Maryi i razem z nią stała pod krzyżem) oraz drugi, którego imienia w Ewangelii w ogóle nie podano, mieli zachęcić spotkanego w drodze z Jerozolimy do Emmaus nieznajomego, by schronił się w ich domu i nie narażał na niebezpieczeństwa dalszej nocnej wędrówki. Działo się to kilka dni po ukrzyżowaniu Jezusa.

Wprawdzie wiedzieli, że ciało Chrystusa zniknęło z grobu, ale nie wierzyli w jego zmartwychwstanie. Chociaż – jak się miało okazać – przez całą drogę szli właśnie z nim i „z płonącym sercem” słuchali jego objaśnień Pisma, wcale go nie rozpoznali, gdyż – jak sformułował to Ewangelista Łukasz – „oczy ich były zasłonięte” (Łk 24, 16).

Zobaczyli w nim Pana dopiero wtedy, gdy już po zmierzchu wędrowiec wszedł zaproszony do domu Kleofasa, zasiadł wespół do wieczerzy, wziął do ręki chleb, pobłogosławił go, połamał i podał do zjedzenia. Dopiero po tym geście zrozumieli, że oto sam Jezus biesiaduje z nimi i pojęli, że prawdziwie powstał z martwych i żyje.

Historia opowiedziana w Ewangelii św. Łukasza posłużyła anonimowemu libreciście BWV 85 jako kanwa dla katechezy o doświadczeniu ciemności niewiary, którą rozjaśnia światło Chrystusa.

Temu przesłaniu podporządkowana została cała warstwa słowna dzieła, zarówno w swobodnych ustępach poetyckich (arie nr 2 i 4 oraz recytatyw nr 4), jak i w stosownie do tematu dobranych fragmentach tekstów chorałowych: dwóch zwrotkach niemieckiej wersji łacińskiego hymnu Philippa Melanchthona z roku 1551 Verspera iam venit, nobiscum Christe, maneto, z dopisanymi później strofami Nikolausa Selneckera (w części 3) oraz drugiej zwrotce pieśni Marcina Lutra Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort z roku 1542 (w zakończeniu dzieła).

Emocjonalny tekst cytatu z Pisma św. na początku kantaty znalazł w muzyce ustępu początkowego BWV 6 opracowanie adekwatnie piękne i wzruszające. Jest to niezwykłej urody sarabanda, uderzająco podobna do końcowego chóru „Ruht wohl” z Pasji wg św. Jana.

Wcale zresztą nie da się wykluczyć tego, że Bachowi o takie skojarzenie chodziło, skoro oba fragmenty skomponował również w tej samej tonacji c-moll, którą w epoce późnego baroku określano po prostu jako smutną. Także wykorzystanie rytmicznego modelu sarabandy dało w obu dziełach poruszający efekt wyrazowy, gdyż taniec ten w kompozycjach wokalno-instrumentalnych Bacha niemal zawsze wiązał się z tematem snu (również snu wiecznego), śmierci i zbawienia.

Dzięki tym zabiegom część I kantaty łączy w sobie powagę wypowiedzi z gestami żarliwej modlitwy, która swoją kontynuację znajduje w kolejnym ustępie dzieła. Zgodnie bowiem ze schematem dramaturgicznym Bachowskich kantat słowa z Ewangelii powinny trafiać wprost do serca każdego wierzącego i stać obiektem jego refleksji (reactio hominis).

Tak też się dzieje w następującej zaraz po chórze wstępnym arii altowej z akompaniamentem oboju myśliwskiego (lub wymiennie altówki), w której prośba uczniów „bleib bei uns” przekształca się w indywidualną modlitwę grzesznika kierowaną do Jezusa, by ten pozostał światłem nawet w najbardziej ponurych i ciemnych chwilach życia ludzkiego.

Równie efektowny i poruszający jak część pierwsza kantaty jawi się ustęp trzeci dzieła. Ten fragment chyba był też z jakichś powodów ważny dla samego Bacha, bowiem około roku 1745 przetranskrybował go na organy i umieścił jako jedno z ogniw (BWV 649) cyklu tzw.

Chorałów Schüblerowskich, stanowiących subiektywny wybór sześciu szczególnie bliskich kompozytorowi opracowań melodii chorałowych, głównie z jego kantat II rocznika. Faktura chorałowego opracowania w części trzeciej BWV 6 musiała się wydać kompozytorowi nader podatna do opracowania na organy, bowiem już w zapisie partytury kantaty odwzorował on poniekąd sposób zapisu muzyki organowej na trzech pięcioliniach. Instrumentem koncertującym w tym ustępie kantaty jest wiolonczela piccolo, a melodię hymnu śpiewa sopran.

I tu – podobnie jak w części I – wezwanie „bleib bei uns” brzmi przekonująco i wzruszająco, tyle, że – również zgodnie ze schematem dydaktycznym wielu kantat Bacha – teraz poprzez tekst i melodię chorału przemawia już cały Kościół.

SZYMON PACZKOWSKI

Jestem PpiotrR

i polecam

Pozostałe miejsca

Na tej stronie

o mnie

mojeprofiloweFB Pamela foto

Być jak Zawisza, Zadania wykonywać bez zbędnej zwłoki, Szanować czas, używać głowy i serca…

Przez ostatnie 8 lat (prawie 8 lat), byłem razem z demokratami by przyczyniać się do normalności w naszym kraju). Dziś kiedy Polska staje się znów częścią europejskiej rodziny państw demokratycznych, mogę powrócić do tego co kocham najbardziej czyli swoich muzycznych Pasji. By wreszcie móc pogłębiać swoją wiedzę o muzyce i dzielić się nią… 

Kategorie w Leksykonie
92 / 100

twój komentarz