motyw, dźwięk, rytm, melodia…

3 maja 2023
Magnifikat

Magnifikat

Magnifikat to łacińska nazwa pieśni Maryi, którą wypowiedziała podczas spotkania ze swoją krewną Elżbietą, gdy ta była w ciąży z Janem Chrzcicielem. Pieśń ta jest zapisana w Ewangelii św. Łukasza (1, 46-55) i jest pełna radości i dziękczynienia Bogu za Jego wielkie dzieła. Magnifikat znaczy po polsku "Wielbi dusza moja Pana" i tak zaczyna się ta pieśń w języku łacińskim.
27 marca 2023

Augmentacja

Augmentacja – technika imitacyjna polegająca na wydłużeniu, najczęściej dwukrotnym, wszystkich wartości rytmicznych tematu. Szeroko wykorzystywana w barokowej polifonii i przekształceniach wariacyjnych. Techniką odwrotną do augmentacji jest dyminucja.
27 marca 2023

a tempo

a tempo (wł.) – we właściwym tempie; oznacza powrót do poprzednio oznaczonego w utworze tempa, po jego chwilowej zmianie; oznaczenie często stosowane w częściach repryzowych.
27 marca 2023

Artykulacja

Artykulacja (z łac. articulatio = rozczłonkowanie) – jest to sposób wykonania kolejnych dźwięków. eden z elementów dzieła muzycznego, określający sposób wydobycia i kształtowania dźwięku. Artykulacja kształtuje także frazowanie i nadaje utworowi muzycznemu odpowiedni wyraz i dopełnia go pod względem technicznym. Najważniejsze rodzaje artykulacji: staccato, portato, legato.
27 marca 2023

Andante

Andante (wł. idąc) - 1. Pojęcie to jest określeniem tempa umiarkowanego; andante cantabile – w tempie umiarkowanym i śpiewnie; andante con molto – w tempie umiarkowanym, z ożywieniem, tj. nieco szybciej niż andante.
27 marca 2023

Allegro

Allegro (wł.) – oznacza wesoło, ruchliwie. 1. Jest to określenie szybkiego tempa. 2. określenie tytułowe samodzielnego utworu instrumentalnego, np. pierwszej części sonaty (tzw. allegro sonatowe), symfonii, kwartetu, koncertu itp., utrzymywanej w tempie allegro. alt ( wł. alto, z łac. altus = wysoki, głęboki) – 1. Jest to niski głos żeński lub chłopięcy o przybliżonej skali f- d2. 2. W czterogłosowym chórze mieszanym jest to nazwa drugiego po najwyższym głosu.
27 marca 2023

Akustyka

Akustyka (z gr. akustikos, dosł.: dotyczący słuchu) – nauka o zjawiskach dźwiękowych, część fizyki; akustyka muzyczna zajmuje się nie tylko zagadnieniami zakresu fizyki (drgania, fale, zjawiska głosowe i ich cechy), ale również fizjologii (słuch, cehcy subiektywne zjawisk głosowych), psychologii słyszenia oraz zagadnieniami z zakresu akustyki systemów muzycznych i instrumentów muzycznych; elektroakustyka wyodrębniona została jako nauka oddzielna.
27 marca 2023

Akord

Akord - (z wł. accord) - 1. współbrzmienie (akord harmoniczny) lub następstwo kilku (akord melodyczny), co najmniej trzech, różnych co do wysokości dźwięków, których wzajemny stosunek wysokości określają zasady akustyki, harmonii i psychologii muzyki. 2. akord strun- szereg dźwięków na które nastrojone są struny instrumentu.
27 marca 2023

Agogika

Agogika (z gr. agoge = prowadzenie, ruch) – jest to termin oznaczający tempo i to, co jest w utworze z tempem związane; został wprowadzony do muzyki przez niemieckiego teoretyka, H. Riemanna w 1884 roku.
27 marca 2023

Adagietto

Adagietto – 1. nieco szybciej niż adagio; adagissimo – bardzo powoli. 2. Termin ten oznacza również tytuł utworu lub jego części utrzymanej w powolnym tempie, przeważnie o charakterze poważnym i nastrojowym.