Piękny już na niebie lśni jutrzenki blask – BWV 1

Piękny już na niebie lśni jutrzenki blask #

Piękny już na niebie lśni jutrzenki blask Prawdę nam zwiastując i obfitość łask, O słodki korzeń Jessego! O Synu Dawida ze szczepu Jakuba, Królu mój jedyny, jakżem Ci jest luba, Tyś jedynym skarbem jest serca mojego, Łagodny, Nadobny, Piękny i wspaniały, wielki, pełen chwały, Hojny w swej szczodrości, Bóg na wysokości,
Boże Ty prawdziwy i synu Maryi, Królu nad wybranym ludem panujący, Jakże nam jest słodkie Twoje słowo żywe, Podług niego lata z dawna już liczyli Patriarchowie starzy na Cię czekający. Gabriel dziś zwiastuje słowo to prawdziwe W Betlejem, a radość szerzy się dokoła! O słodyczy wielka chleba niebiańskiego, Co jej śmierć ni boleść żywota naszego W sercach naszych nigdy zniweczyć nie zdoła.

Niech płomienie Boskie zstąpią z wysokości I serce rozpalą, co tak ich spragnione! Dusze niech przepełnia ta miłość gorąca Ogniem świętym gorejąca, Niech rozkosze z niebios spłyną upragnione.
O ziemskie błyskotki, ni ciała rozkosze Dla siebie nie proszę, Bo radości moje od Boga pochodzą, On mi swych dóbr udziela Wraz z ciałem i krwią Zbawiciela. On jest pocieszeniem moim i Jemu przystoi Błogosławieństwo mi słać, Które niebiosa przede mną otwiera. Za nie Mu dziękuję teraz, Będę z wiarą przy nim trwać!
Niechaj wargi rozśpiewane i strun słodkie brzmienie Tobie zawsze Niosą nasze Wielkie dziękczynienie. Chcemy więc przez życie całe Pełną piersią Gromką pieśnią Głosić Króla cześć i chwałę.
On radością życia mego, Moją alfą i omegą, Początek mój w Nim jest i koniec. On me długi szczodrze spłacił I do raju mnie prowadzi, Niech więc klaszczą moje dłonie! Amen! Amen! Niech rychło w radości koronę Skronie me na wieki będą ozdobione.

59 / 100